مزاياي ايجاد سيستم CMMS

  Show all

  مزاياي ايجاد سيستم CMMS

  • افزايش بهره وري در سازمان با توجه به تسهيل و تسريع ارتباطات و يكپارچگي بين فرآيندهاي اصلي در سازمان (خدمات فني، بهره برداري، تعميرات و تداركات).
  • افزايش قابليت اطمينان تجهيزات و كاهش زمانهاي down time.
  • كاهش زمان غير موثر در توليد .
  • كاهش هزينه ناشي از تعويض قطعات.
  • كاهش دوباره كاري ها .
  • بهبود هزينه هاي مربوط به انرژي در ارتباط با تجهيزات.
  • كاهش قيمت تمام شده محصول در راستاي سود آوري و تامين اهداف ذي نفعان.
  • افزايش چرخه عمر دارائي هاي سازمان و كاهش هزينه هاي مرتبط.
  • بستر سازي جهت افزايش دانش نگهداري و تعميرات پرسنل و بكارگيري تكنولوژي نوين مديريت اطلاعات در صنعت.

  دیدگاهتان را بنویسید